Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de ondernemingen die een samenwerkingsverband hebben onder de naam RECON Group.

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle communicatie en verbindtenissen aangegaan door een van de leden van het samenwerkingsverband, genaamd "RECON Group". Alle verdere vermeldingen naar "RECON Group" slaan op het indivueel lid van het samenwerkingsverband waarmee de communicatie of verbindtenis gebeurd.

Geen van de leden verbindt zich solidair met elkaar voor enige verbindtenis. De verbindtenissen worden in elk geval steeds afzonderlijk gemaakt.

Maken deel uit van het samenwerkingsverband en onderschijven deze algemene voorwaarden, voor wat betreft aannemerij en schrijnwerken (info@reconbouw.be):

  • RECON Bouw nv - RPR 0423.331.853
  • RECON Wall Solutions nv - RPR 0847.355.871

idem, voorwat betreft schadediensten (info@recondamage.be):

  • RECON International nv - RPR 0450.809.577
  • Drying Solutions nv - RPR 0550.467.080

idem, voorwat betreft projectontwikkeling, infrastructuur en investeringsprojecten (info@ascot.immo):

  • Ascot Belgium nv - RPR 0453.344.940
  • Ascot Projects nv - RPR 0431.449.961
  • Ascot Construct nv - RPR 0506.778.082
  • Ter Garen bv - RPR 0712.521.517

Leden van "RECON Group" kunnen de communicatie voeren via zelfstandige partners, zijnde coördinatoren, projectleiders, aankoper, architecten, enz. De vaste vertegenwoordigers van deze zelfstandige partners zullen zich identificeren met een ster (*) op hun communicatie. Deze personen of ondernemingen kunnen zich laten vervangen.

Regietarieven (niet van toepassing voor schadediensten, zie hiervoor contract)

Leidinggevenden: 150 EUR/u
Projectbeheer:
   Projectmanager of -ontwikkelaar, senior ingenieur: 125 EUR/u
   Ingenieur of senior projectleider: 115 EUR/u
   Projectleider, projectcoördinator of tekenaar: 69 EUR/u
   Verplaatsingskosten personenwagens: 0,55 EUR/km

Uitvoering:
   Werfleider/meestergast (opmetingen, kwaliteit, veiligheid en organisatie): 58 EUR/u
   Gekwalificeerd technieker: 52 EUR
   Gekwalificeerd bouwvakker (ruwbouw, schrijnwerken, vloerder, pleisterwerken, enz.): 49 EUR/u
   Reinigings/opkuis/afbraakwerken: 40 EUR/u
   Verplaatsingskosten bestelwagens: 0,75 EUR/km
   Vrachtwagen incl. bestuurder: 90 EUR/u

Toeslagen:
   Toeslag avond (vanaf 18u tot 7u) en zaterdag: basis + 50%
   Toeslag zon- en feestagen: basis + 100%
   Kilometerheffingen worden afzonderlijk bijgerekend
   Verbruiksmaterialen en materieel worden afzonderlijk aangerekend

Algemene aankoopvoorwaarden

Bestellingen en contracten kunnen enkel  schriftelijk en getekend worden opgemaakt door de centrale aankoopdiensten of bestuurders, of andere diensten die specifieke individuele bevoegdheid werden toegewezen hiervoor. Bestellingen die hieraan niet beantwoorden dienen gemeld te worden aan het bestuur of per e-mail aan het algemeen mailadres. Wij verzoeken ten allen tijde bij bestellingen een bevesting van het order te sturen naar het algemeen mailadres.

In geval van leveringen van goederen: elke levering wordt met een aparte levernota per bestelbon aangeleverd. Op elke levernota dient het bestelbonnummer (indien meegeleverd) te worden vermeld. De levernota’s worden bevestigd op de betrokken collo.

De opdrachtnemer stuurt zijn factuur, na geleverde prestatie en ten belope van het goedgekeurd bedrag en op de tijdstippen volgens de afspraken met de aankoopdienst, verhoogd met de eventuele BTW, aan het facturatieadres vermeld op de bestelbon.

De betaling geschiedt steeds volgens uitdrukkelijk toegestane betalingvoorwaarden. Indien geen voorwaarden rond betalingstermijn werden overeengekomen, geldt 60 dagen einde maand betaalbaarheidstelling.Een factuur is pas betaalbaar na levering.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking zullen uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd zijn om geschillen in verband met de opdracht te vonnissen.
Het Belgisch recht is van toepassing. In geval bepalingen van de opdracht strijdig zijn met het Belgisch recht, dan zullen deze bepalingen als nietig worden beschouwd, maar zal de opdracht in zijn geheel geldend blijven.

De te leveren artikelen moeten steeds beantwoorden aan al de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, gezondheid, en welzijn op het werk en inzake leefmilieu. Eventueel wordt op de bestelbon verwezen naar specifieke eisen. Bij levering zal de leverancier een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en een attest voegen waarin hij uitdrukkelijk bevestigt dat aan de vereiste veiligheids- en milieuvoorschriften voldaan is. Werkmateriaal zal steeds het CE-label dragen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Op alle verkopen gelden de algemene verkoopsvoorwaarden. Deze worden ter beschikking gesteld bij offerte.
Offertes en biedingen zijn steeds onder voorbehoud en beperkt geldig in de tijd. De aanvaarding van de contractovereenkomst door de partner(s) van RECON Group zal bijgevolg zal dus steeds onder voorbehoud zijn dat het aanbod nog steeds actueel bevonden wordt namens RECON Group.

Vrijwaringsclausule e-mail

Door RECON Group verzonden e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bedoelde bestemmeling(en).
Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de bedoelde bestemmeling(en) is verboden.
Heb je de e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen, het materiaal van je computer te verwijderen en er geen copies van te maken.
De inhoud van de uitgaande mail namens leden van "Recon Group" is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Algemene voorwaarden website

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), en Facebook Pixel, een dienst van Facebook Inc.. Zowel Google Analytics en Facebook Pixel maken gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google/Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zowel Google als Facebook mag deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens die firma's verwerken. Google of Facebook zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door die firma's op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De informatie op de website is van algemene aard. RECON Group levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u u ons contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
RECON Group of de leden van het samenwerkingsverband kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Wij verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemene voorwaarden vastgoedcommunicatie

Communicatie en marketing door RECON Group, of eventueel gevoerd door derden, kunnen niet geverifieerde informatie bevatten. Verkoopsplannen, 3D visualisatie, advertenties, enz. kunnen foutieve informatie bevatten. De contractuele documenten, zoals ondertegekende compromissen, uitvoeringsplannen, reservatiedocumenten en lastenboeken hebben omschreven voorrangsregels. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden door foutieve, onvolledige of dubbelzinnige informatie in marketingacties; advertenties of gecommuniceerde rendementen. We proberen een zo waarheidgetrouwe weerspiegeling te geven van het financieel kader van het verkochte goed, rekening houdende met specifieke parameters die gelden op het ogenblik van opstellen van de informatie. Deze informatie kan steeds gecontroleerd te worden door de koper, die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. Wachtlijsten, gecommuniceerde rendementen of kwaliteitsclaims hebben geen (pre-)contractuele waarde en we kunnen er geen aansprakelijkheid voor aanvaarden, gezien ze afhankelijk zijn van de wil van derden en marktomstandigheden. Wachtlijsten zijn lijsten van personen die aangegeven hebben interesse te hebben in aankoop of huur van een goed, maar nog geen overeenkomst getekend hebben of enige ander engagement zijn aangegaan.