Privacybeleid van RECON Group

RECON Group houdt rekening met uw privacy en de GDPR-regelgeving

Privacybeleid
RECON Group verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze centrale onthaaldienst op info@reconbouw.be, info@ascot-projects.be of info@recondamage.be.

Deze voorwaarden zijn van toepassingen voor de leden van het samenwerkingsverband, genaamd "RECON Group". Alle verdere vermeldingen naar "RECON Group" slaan op het indivueel lid van het samenwerkingsverband waarmee de communicatie of verbindtenis gebeurd.

Geen van de leden verbindt zich solidair met elkaar voor enige verbindtenis. De verbindtenissen worden in elk geval steeds afzonderlijk gemaakt.

Maken deel uit van het samenwerkingsverband en onderschijven deze algemene voorwaarden, voor wat betreft aannemerij en schrijnwerken:

RECON Bouw nv - RPR 0423.331.853
RECON Wall Solutions nv - RPR 0847.355.871

idem, voorwat betreft schadediensten:

RECON International nv - RPR 0450.809.577
Drying Solutions nv - RPR 0550.467.080

idem, voorwat betreft projectontwikkeling, infrastructuur en investeringsprojecten:

Ascot Belgium nv - RPR 0453.344.940
Stock Projects nv - RPR 0431.449.961
Ascot Construct nv - RPR 0506.778.082
Ascot Beta Construct bv - RPR 0712.521.517
Ascot Development nv - RPR 0785.632.296

Leden van "RECON Group" kunnen de communicatie voeren via zelfstandige partners, zijnde coördinatoren, projectleiders, aankoper, architecten, enz. met uitzondering van bestuurders. De vaste vertegenwoordigers van deze zelfstandige partners zullen zich identificeren met een ster (*) op hun communicatie. Deze personen of ondernemingen kunnen zich laten vervangen.

Verwerkingsdoeleinden
RECON Group verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen en werven, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame), gegevens van sollicitanten (o.a. voor het aanleggen van een wervingsreserve) en prospecten (o.a. kandidaat-bouwers, kandidaat-verkopers van bouwgronden).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.(a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), en (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)
(toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de
persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van RECON Group) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met een van de vennootschappen verbonden zijn of met enige andere partner van RECON Group ;
RECON Group garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische
maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende volgende termijnen: prospectgegevens (15 jaar), klantgegevens (tot 15 jaar na afsluiten dossier), leveranciersgegevens (30 jaar), personeels- en recruteringsgegevens (15 jaar na einde carrière, uiterlijk 50 jaar); e-mail en communicatiegegevens (30 jaar, verlengbaar tot 15 jaar na afsluiten projectdossier); (direct) marketing- en webgegevens (30 jaar); financiële gegevens (wettelijke verjaringstermijnen).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het algemene e-mailadres: [info@];

Direct marketing
RECON Group maakt gebruik van direct marketing als essentieel onderdeel van haar marketingmix en van groot belang voor het bereiken van haar potentiële klanten, leveranciers en aanbieders van strategische activa (o.a. bouwgronden). Dankzij deze proactieve communicatie kan RECON Group deze partijen bereiken en op een confidentiële wijze haar werkwijze overbrengen naar deze personen zonder deze publiekelijk beschikbaar te maken voor andere partijen.
RECON Group houdt verslagen bij van de reacties op deze marketingacties, zoadat ze de ontvanger van de boodschap minder frequent hoeft te benaderen en dit kan beperken tot een minimaal aantal contactnames op gerichte tijdstippen.
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot
doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de
vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de
gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,
bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of
Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie).
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), en Facebook Pixel, een dienst van Facebook Inc.. Zowel Google Analytics en Facebook Pixel maken gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google/Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zowel Google als Facebook mag deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens die firma's verwerken. Google of Facebook zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door die firma's op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.